ENERGYMATE Sp. z o. o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerami: KRS: 0000715485 NIP: 8222365893 REGON: 369352084 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł
Członkowie zarządu: Szczepan Pazio, Paweł Nowakowski nr konta bankowego: mBank S.A. 06 1140 2004 0000 3302 7826 1195